Girls Wiki, Asian Girls Diệp Lâm Anh

♔♔... Đường tình em thua, đừng đua em nào ngán

♔♔...Diệp Lâm Anh,

♔♔...Diệp Lâm Anh,

♔♔...Diệp Lâm Anh,

♔♔..Diệp Lâm Anh

♔♔.....Diệp Lâm Anh

♔♔...Diệp Lâm Anh,

♔♔ ... Diệp Lâm Anh

♔♔.....Diệp Lâm Anh,